เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มข่าว

หน้าแรก

------------------------------------
 
ลิงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานสารบรรณ
------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS Feeds ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
5/4/2554
 คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554
5/4/2554
 ข้อมูลมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554
24/3/2554
 ประกาศ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
24/3/2554
 ประกาศ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษานักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
21/3/2554
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องสอบราคาจัดจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Campus Agreement จำนวน 550 FTE
20/3/2554
 การประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554
14/2/2554
 ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรจำนวน 1 ระบบ
7/2/2554
 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย
28/1/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
28/1/2554
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายการรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
24/1/2554
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่างขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรมห าวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
15/12/2553
 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO )
23/11/2553
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
23/11/2553
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี โครงการเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2554
22/11/2553
 กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.ปีการศึกษา 2553
18/10/2553
 ประกาศข่าวกองทุน ประจำปีการศึกษา 2553
18/10/2553
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553
18/10/2553
 การยื่นคำร้องขอผ่อนผันราชการทหาร
21/9/2553
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.
14/9/2553
 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2553
7/9/2553
 ขยายเวลารับสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครุศาสตร์
1/9/2553
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554 โครงการโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่
1/9/2553
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554 โครงการโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่
1/9/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม. 6) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2554
1/9/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวช.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2554
1/9/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2554
31/8/2553
 ผลการประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก
16/8/2553
 แผนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
16/8/2553
 แผนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
4/8/2553
 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
15/7/2553
 นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 ที่ดำเนินการถ่ายรูป ชำระเงินทำบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
9/7/2553
 นักศึกษาใหม่ระดับป.วช. และระดับปริญญาตรี รหัส 53 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
15/6/2553
 ประกาศ กยศ. มจพ. ขยายเวลาการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
11/6/2553
 ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง ห้ามนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล
8/6/2553
 ขอเชิญบุคลากรสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
8/6/2553
 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัส 53 รอบสุดท้าย
4/6/2553
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4/6/2553
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4/6/2553
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19/5/2553
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
17/5/2553
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการต่างๆ
26/4/2553
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เึครื่อง
21/4/2553
 เปิดรับสมัครผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21/4/2553
 เปิดรับสมัครผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/4/2553
 ปฏิทินการดำเนินงานกองทุน กรอ.
7/4/2553
 การขอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ
31/3/2553
 สาขาวิชาที่เปิดให้กู้ กรอ.ปี 52
29/3/2553
 ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553
25/3/2553
 วทอ. เปิดรับนักศึกษาผู้จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ หลักสูตร วท.บ. , วศ.บ. และ อส.บ.
22/3/2553
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
22/3/2553
 กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบ SMS และผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
11/3/2553
 การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
9/3/2553
 แผนที่สนามสอบ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มจพ.
4/3/2553
 แผนที่สนามสอบ GAT/PAT
17/2/2553
 ประกาศสำหรับผู้ประสงค์กู้ กยศ. รายใหม่
15/2/2553
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม(นานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2553
15/2/2553
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52)
10/2/2553
 รับสมัครบุคลากร มจพ. เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักสวนปาล์ม
9/2/2553
 ประกาศ การตัดสินการประกวดผลงานโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1
21/1/2553
 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. มจพ. ประจำปีการศึกษา 2553
21/1/2553
 รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.มจพ.ปีการศึกษา 2553
19/1/2553
 รายชื่อผู้มีชื่อว่ากู้กยศ.แต่ไม่ได้กู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552 ให้พิมพ์ใบจอง 2/52 และนำไปติดต่อห้องกองทุนชั้น 4 อาคาร 40 ปี เพื่อแก้ไข และดำเนินการจ่ายค่าเทอมที่กองคลังภายใน 29 มกราคม 53 นี้
19/1/2553
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2552
19/1/2553
 งานบริการสุขภาพร่วมกับบริษัท Glaxo SmithKline จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
7/1/2553
 บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2553
24/12/2552
 การปรับปรุงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
23/12/2552
 ขอเชิญชาว มจพ. เลือกตั้งคณะกรรมการบริการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
16/12/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52) [เพิ่มเติม]
16/12/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกาศขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โควตาเรียนดี และ โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553
15/12/2552
 มจพ. ประกาศคุณลักษณะของ คนดีศรีแผ่นดิน
11/12/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52)
1/12/2552
 ด่วนมาก !!!!! นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ตกค้างปีการศึกษา 2551 ตามรายชื่อที่แนบ โปรดดูกำหนดการที่แนบมานี้ พร้อมกับติดต่อห้องกองทุนฯ มจพ.
1/12/2552
 กำหนดฝึกภาคสนาม นศท.ปี 2, 3, 4, และ 5
25/11/2552
 รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
20/11/2552
 ประกาศ การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.
20/11/2552
 ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ป.วส.) ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ป.วช.) ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553
12/11/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2553
9/11/2552
 การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
28/10/2552
 การแต่งกายสำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร
28/10/2552
 กำหนดการฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร
26/10/2552
 มจพ. รับสมัครผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคการศึกษา
22/10/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ปิดให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
19/10/2552
 ประกาศ สกอ.อนุมัติกู้ย้อนหลังในปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ (ตกค้างปี 2551)
12/10/2552
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
7/10/2552
 แผนที่สนามสอบ GAT PAT
2/10/2552
 กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครผู้ดำเนินการร้านค้าบริการ ณ อาคารหอพักนักศึกษา
14/9/2552
 การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.
14/9/2552
 ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)
10/9/2552
 ประกาศ กองทุน กยศ. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2552 ที่ต้องการยืนยันการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2552
31/8/2552
 ประกาศ กยศ. เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคการศึกษา 1/2552
29/8/2552
 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2553
27/8/2552
 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มจพ.
21/8/2552
 ประกาศ กองทุน กรอ.
21/8/2552
 มจพ. สอบราคาจัดจ้าง ปรับปรุงห้อง Server ระยะที่ 1
19/8/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
18/8/2552
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2551
13/8/2552
 ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
10/8/2552
 มจพ. สอบราคาก่อสร้างศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการตรวจสอบและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง
10/8/2552
 ประกาศมหาวืทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.
10/8/2552
 มจพ. ให้บริการสั่งตัดชุดครุย
7/8/2552
 มจพ. สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบการให้บริการรายงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี ลักษณะ 3 มิติ ตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย จำนวน 1 ระบบ
6/8/2552
 นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 1/2552 เตรียมหลักฐาน
6/8/2552
 รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ที่ได้รับการโอนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2552
4/8/2552
 มจพ. ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ควบคุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
31/7/2552
 ประกาศรับทุนการศึกษา
29/7/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)
29/7/2552
 มจพ. จัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ
23/7/2552
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การนำรถยนต์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
21/7/2552
 สาขาวิชาสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2552
17/7/2552
 ขอเชิญส่งกลอนสุภาพ หัวข้อ
17/7/2552
 มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2553
17/7/2552
 ขอความร่วมมือดำเนินการ เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
15/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา กำหนดวันชำระค่าสาธารณูปโภค นักศึกษาหอพัก
13/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา กำหนดการซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน ภาคเรียนที่ 1/2552
13/7/2552
 ประกาศหอพักนักศึกษา การชำระค่าสาธารณูปโภคของผู้พักอาศัย
2/7/2552
 มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท - ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2552
2/7/2552
 ประกาศวิชาทหาร เรื่อง การขอแก้ชื่อตัว-ชื่อสกุล
1/7/2552
 ประกาศ กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2552 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
29/6/2552
 ประกาศ กรอ. ด่วน
24/6/2552
 สพอ. ร่วมกับ วทอ. ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (CNG/NGV)
24/6/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
19/6/2552
 นักศึกษากู้ กยศ. ประเภทกู้เกินหลักสูตร ปีการศึกษา 52
19/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ.
18/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ. มจพ. นศ. เก่า – กู้เก่า ที่ส่งเอกสารแสดงความจำนงกู้ยืมแล้ว
18/6/2552
 คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)
15/6/2552
 ปฎิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2552
15/6/2552
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดประกวดโลโก้สำนักวิจัยฯ ชิงรางวัล 5,000 บาท
12/6/2552
 บัณฑิตวิทยาลัย มอบทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)
11/6/2552
 ประกาศกองทุน กยศ. มจพ.
9/6/2552
 ประกาศเตือนนักศึกษาที่จะทำงานโครงการ Work and Travel
5/6/2552
 การกู้ยืมเงินกองทุน "กรอ." ปีการศึกษา 2552 สำหรับนักศึกษาเก่าที่เคยกู้ยืมปีการศึกษา 2549-2551
20/5/2552
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ รอบสอง เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2552
18/5/2552
 รายชื่อผู้กู้กรอ.ที่ได้รับการโอนเงินเพิ่มเติมสำหรับภาคการศึกษา 2/2550
13/5/2552
 DAAD grants 12 scholarships for South East Asian Students
12/5/2552
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา admissions ประจำปีการศึกษา 2552
12/5/2552
 การออกนอกระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553
23/4/2552
 มจพ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
9/4/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
8/4/2552
 วทอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
1/4/2552
 ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ (หอพักนักศึกษา)
25/3/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2552
25/3/2552
 มจพ. เปิดรับนักศึกษาระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
23/3/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ G-MTC อุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2552
17/3/2552
 การตรวจสอบผลการสอบเข้า มจพ.
10/3/2552
 ตารางสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552 ใหม่
10/3/2552
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2552
4/3/2552
 วทอ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PNET)
4/3/2552
 แผนที่มหาวิทยาลัย และสนามสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
4/3/2552
 สโมสรบุคลากร มจพ. เปิดรับสมัครเรียนสอนเสริม
3/3/2552
 หอพักนักศึกษา มจพ.
19/2/2552
 ขั้นตอนการกู้ กยศ.ผ่าน E-StudentLoan ปีการศึกษา 2552
19/2/2552
 เอกสารที่นักศึกษากู้ยืมต้องรับทราบ และดำเนินการ ปีการศึกษา 2552
19/2/2552
 หอพักนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักประจำภาคเรียนที่ 1/2552
18/2/2552
 "5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"
17/2/2552
 มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 50 ปี
17/2/2552
 กำหนดการงานวันรวมน้ำใจ มจพ.
16/2/2552
 เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4/2/2552
 ติดต่อด่วนมากที่สุด นักศึกษากู้ยืม กยศ.ที่ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 100 ราย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2551
2/2/2552
 งานวันรวมน้ำใจ มจพ. ครบรอบ 50 ปี
2/2/2552
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเึครื่องคอมพิวเตอร์ูุลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน (LCD) จำนวน 40 เครื่อง
19/1/2552
 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เรื่อง การใช้รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
14/1/2552
 TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
14/1/2552
 กยศ. เปิดระบบให้ผู้กู้ดำเนินการได้แล้ว
14/1/2552
 การโอนเงิน กรอ.51 (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่1) เพิ่มเติม
14/1/2552
 รายชื่อการโอนเงิน กรอ.51(กู้ยืมต่อเนื่อง)
12/1/2552
 มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ปี'52 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปริญญาตรี
9/1/2552
 วิศวะฯ มจพ. รับติวเตรียมความพร้อม ฟรี
9/1/2552
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2551
25/12/2551
 ขอเชิญชวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน
24/12/2551
 บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2550 ขอให้ปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการมีงานทำของท่าน
19/12/2551
 Scoop พิเศษ มจพ. จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550
19/12/2551
 นักศึกษาเข้าใหม่-กู้รายใหม่ รหัส 51 ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 100 ราย
17/12/2551
 สโมสรบุคลากร มจพ.ขอเชิญบุคลากรร่วมงานสวัสดีปีใหม่ จันทรที่ 29 ธันวาคม 2552
16/12/2551
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
16/12/2551
 กำหนดการโครงการนักศึกษาโควตาเรียนดี ป.ตรี วทอ. ประจำปีการศึกษา 2552
15/12/2551
 มจพ. แจ้งการดำเนิการก่อสร้างพื้นที่จอดรถ
15/12/2551
 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
15/12/2551
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2552 เพิ่มเติม
15/12/2551
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2552 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552
12/12/2551
 การโอนเงิน กองทุน กรอ.51 ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
9/12/2551
 มจพ.จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน
4/12/2551
 มจพ. ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปี' 51
4/12/2551
 ขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26/11/2551
 มจพ. จัดกิจกรรมโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"
20/11/2551
 มจพ. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม 1-7 ธ.ค. นี้
18/11/2551
 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงาน
18/11/2551
 รายชื่อ นศ.ที่ไม่มาติดต่อทำสัญญา กรอ.ปีการศึกษา 2551
14/11/2551
 การสรรหาผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
13/11/2551
 การสรรหาผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
13/11/2551
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโครงการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยกรณีพิเศษ
13/11/2551
 การยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2551
10/11/2551
 ขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และหรือข้าราชการ ลงสมัครเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงาน โดยพร้อมเพรียงกัน
5/11/2551
 TGGS รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2552
4/11/2551
 ระงับการใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
30/10/2551
 มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำำปีการศึกษา 2552
24/10/2551
 มจพ. จัดประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
17/10/2551
 การจ่ายเงินค่าเทอมภาคที่ 2/2551 สำหรับผู้กู้ กยศ.
15/10/2551
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีน รับสมัครนักศึกษาโควต้า
8/10/2551
 ผลการอนุมัติกู้เงิน กรอ. สำหรับผู้ที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ทั้งหมด
16/9/2551
 การเลือกตั้งผู้แทนส่วนงานเป็นกรรมการสวัสดิการ
16/9/2551
 กองกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
10/9/2551
 ผลการอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)
10/9/2551
 คณะวิทย์ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี’ 52 โควต้าเรียนดี
5/9/2551
 ประกาศสำนักคอมฯ เรื่อง การงดให้บริการระบบเครือข่าย กรณีปรับปรุงระบบไฟฟ้า
4/9/2551
 ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่ายกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
3/9/2551
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการสำหรับผู้บริหาร) ภาคการศึกษา 2/2551
3/9/2551
 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
29/8/2551
 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Summer School 2008 Communities in Intelligent Service Networks (CISN)
25/8/2551
 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาเข้าใหม่เริ่มทำสัญญาและส่งเอกสารภายในวันที่ 12 กันยายน 2551
18/8/2551
 ข่าวสรรหาอธิการบดี มจพ.
15/8/2551
 ผลการอนุมัติกู้เงิน กรอ. สำหรับผู้ที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 รอบแรก
6/8/2551
 มจพ.จัดหลักเกณฑ์การบรรจุข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง 90 วัน ฯ (อ่านต่อ)
28/7/2551
 ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ กรณีมีผู้ได้รับคะแนนเสียงนิยมเท่ากัน 30 กรกฎาคม 2551
28/7/2551
 มจพ.รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28/7/2551
 ประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2551
21/7/2551
 ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ขอยื่นกู้ กยศ. 2551
16/7/2551
 บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ภาคการศึกษา 2551
14/7/2551
 ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 24 กรกฎาคม 2551
11/7/2551
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องบันทึกการใช้งานระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
10/7/2551
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
10/7/2551
 ขอเชิญบุคลากร มจพ. สรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
7/7/2551
 นักศึกษาเก่าเคยกู้ กรอ. ปี 49, 50 ที่ยื่นกู้ กรอ. ปีการศึกษา 2551 ให้ติดต่อรับสัญญาด่วน
4/7/2551
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ประจำปี 2551
4/7/2551
 มจพ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ประจำปี 2551
3/7/2551
 ประกาศ กยศ. ปีการศึกษา 2551 นักศึกษาเก่า - กู้ยืมต่อเนื่อง ที่ส่งสัญญากู้ยืมปี 2551 ภายในเดือน มิถุนายน 2551
2/7/2551
 ด่วน!!! ประกาศผลและสถานที่ทำงานของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ปี 2551
2/7/2551
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ปฎิบัติตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...
2/7/2551
 IAESTE Thailand เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2552
1/7/2551
 นักศึกษาที่ยังไม่ส่งหลักฐานการกู้ กรอ. 2551 ติดต่อด่วน
26/6/2551
 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ แจ้งปิดบริการโดเมน kmitnb.ac.th และปิดระบบ E-Mail ชั่วคราว
25/6/2551
 มจพ.รับสมัครผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
25/6/2551
 ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
25/6/2551
 สาขาวิชาที่ใช้ในโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2551
18/6/2551
 นักศึกษาเก่าเคยกู้ "กรอ." ปี 49 และ 50 ที่ยื่นแบบคำขอกู้ กรอ. ปี 51 แล้ว ติดต่อพิมพ์สัญญาด่วน
10/6/2551
 ประกาศ มจพ. เรื่อง สิทธรอในการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
9/6/2551
 เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แสดงความกตัญญูกตเวทีร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
3/6/2551
 ประกาศ!! นักศึกษา มจพ.ที่มองหางานทำระหว่างเรียน อ่านตรงนี้
2/6/2551
 มจพ.ประกาศมาตรการ...การจัดประชุมเชียร์และการจัดรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2551
2/6/2551
 นศ. ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2551
30/5/2551
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม
27/5/2551
 ร้านค้าสวัสดิการ มจพ. ลดกระหน่ำ!! ราคาสินค้ากว่า 30 รายการ
27/5/2551
 ทีมหุ่นยนต์ มจพ.ตบเท้าเข้ารอบการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551
23/5/2551
 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ปี 2551
23/5/2551
 เอกสารประกอบการส่งสัญญา กยศ. 2551
22/5/2551
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร CSs โครงการความร่วมมือกับกรมสรรพากร
21/5/2551
 นักศึกษาเก่า - กู้ยืมต่อเนื่องที่ได้รับข้อความแจ้งให้ทำสัญญาและทำสัญญาในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 51
20/5/2551
 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภาฯ มจพ. ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดทีโอที
16/5/2551
 ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดรับสมัครการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พ.ค. นี้
15/5/2551
 ประกาศจากฝ่ายวิชาการของ TGGS
15/5/2551
 TGGS รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี
15/5/2551
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2551
15/5/2551
 การตรวจสอบผลการสอบนักศึกษาใหม่ รอบสอง โครงการปกติและสบทบพิเศษ ประจำปี 2551
12/5/2551
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
2/5/2551
 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของมหาวิทยาลัย
22/4/2551
 นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2551 เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนนี้ .. (อ่านรายละเอียด)
22/4/2551
 งานจัดสิทธิฯ ยกเลิกสัญญาการใช้บัตรประกันสุขภาพ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ สำหรับ ร.พ. ศิริราช
22/4/2551
 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็น "สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส"
9/4/2551
 งานกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า
1/4/2551
 ขอความอนุเคราะ์ืห์์ปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...
26/3/2551
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด
21/3/2551
 การตรวจสอบผลการสอบข้อเขียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551
18/3/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
12/3/2551
 ประกาศให้นักศึกษา ผู้กู้ กรอ. รายได้เกิน 150,000 บาท / ปี รับสัญญาได้ที่ อาคาร 40 ปีชั้น 4 ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
10/3/2551
 ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550
7/3/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 30 ชุด
7/3/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะประชุมรูปตัวยูและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
5/3/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมในห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ
5/3/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Sound Lab ส่วนกลาง อาคารนวมินทรราชินี จำนวน 1 ห้อง
29/2/2551
 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานวิจัย พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลในสาขาประเภทต่างๆ
28/2/2551
 ข่าวด่วน กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2551 ( e – Studentloan )
27/2/2551
 มจพ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดนำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด
27/2/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ปี 2551
25/2/2551
 มจพ.รับสมัครนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษปี 2551
7/2/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี 2551
7/2/2551
 มจพ.เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551
7/2/2551
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
7/2/2551
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
21/1/2551
 มจพ. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ DNS Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ Server
 

 

 

© 2007 KMUTNB News v1.4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350