เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มข่าว

หน้าแรก

------------------------------------
 
ลิงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานสารบรรณ
------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS Feeds ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา มจพ.
วัน-เดือน-ปี
หัวข้อข่าว
31/1/2554
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมขอเชิญร่วมสัมมนา "เรื่อง เทคโนโลยีการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม"
22/11/2553
 7 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ครั้งที่ 2
19/11/2553
 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต
16/11/2553
 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น
3/11/2553
 ครุศาสตร์ฯ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาการและวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
5/10/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมวิจัยก้าวย่างสู่ทศวรรษใหม่ 2553
27/9/2553
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนและการจัดรระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ด้วย Moodle
8/9/2553
 ศูนย์ประกันฯ มจพ.จัดบรรยายตัวบ่งชี้และเณฑ์การประกันฯ
10/8/2553
 ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ปอมท. และ สกอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน
7/7/2553
 คณะวิศวะฯ จัดสัมนาแนะนำเทคโนโลยี ไฮบริด (รถยนต์โตโยต้าไฮบริด)
6/7/2553
 มจพ.ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหกิจศึกษา จัดการสัมมนาการนำเสนอแผนดำเนินงานและ หลักสูตรตามมาตราฐานสหกิจศึกษา
2/7/2553
 กองกิจการนักศึกษาขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง 7 อ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
28/6/2553
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิทยาการและวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างสมัยใหม่
12/5/2553
 พิธีเปิดการสัมมนา สนอ.
7/5/2553
 บทบาทคราจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยกับนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D)
7/4/2553
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดสอบมาตราฐานและทดสอบภาษาอังกฤษ
4/3/2553
 ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหกิจศึกษา จัดสัมนา ทำไมต้องสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาจัดอย่างไร
3/3/2553
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค
3/3/2553
 ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2553
22/2/2553
 ศูนย์ฝึกอบรม วีบีที (VBT Training Center) เปิดอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla! CMS"
5/2/2553
 มจพ. จัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ และจ็อบส์ดีบี จัดโครงการเรียนง่าย..ใช้สนุก..ทุกเทคโนโลยี
28/1/2553
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม HACCP
15/1/2553
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การก่อสร้างอาคารสูงและการตรวจสอบทางวิศวกรรมของอาคารในเชิงลึก
25/12/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการบรรยาย เรื่อง Math Spectacle Show
23/12/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553
16/12/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล สำหรับบุคคลภายใน
11/12/2552
 สสว. ร่วมกับ มจพ. จัดโครงการให้คำปรึกษาการพัฒนานายช่าง/ช่างก่อสร้าง
11/12/2552
 กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
25/11/2552
 มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและสาธิตการทดลองเชิงคณิตศาสตร์
17/11/2552
 กองแผนงาน มจพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
12/11/2552
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ
9/11/2552
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ
14/10/2552
 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ The Second South-East Asia International Welding Congress ครั้งที่ 2
4/10/2552
 สัมมนาวิชาการ มจพ. กับการวิจัย & พัฒนา
27/8/2552
 ภาควิชาภาษา และศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
5/8/2552
 โครงการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการและปฏิบัติการทางสถิติ เรื่อง "การทำวิจัยทางสถิติ"
10/7/2552
 หลักสูตรอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส
10/7/2552
 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. จัดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มและเจาลึกเฉพาะสาขา
10/7/2552
 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดหลักสูตรอบรม ประจำปี 2552
29/6/2552
 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 (Standardized English Proficiency Test Project)
19/6/2552
 วีดีโอบรรยาย สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ
19/6/2552
 มจพ. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4/6/2552
 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Photoshop สำหรับบุคลากรภายใน
1/5/2552
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ : แหนม วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น
16/3/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
10/3/2552
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C
5/3/2552
 มจพ. ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรดูงานด้านการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
18/2/2552
 วีดีโอบรรยาย การบำบัดกระดูกสันหลังด้วยพลังจิต
16/2/2552
 ม.ศิลปากร ศึกษาดูงาน มจพ.
2/2/2552
 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางแรงงานไทยในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
29/1/2552
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การออกแบบและก่อสร้างเขื่อนในประเทศไทย
15/1/2552
 สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 1
25/12/2551
 การบรรยายและบำบัดกระดูกสันหลังด้วยพลังจิต โดย Mr. Alexander Toskar
18/12/2551
 วีดีโอบรรยาย การพัฒนาสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวม
4/12/2551
 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ขอเชิญฟังการบรรยายเล่าประสบการณ์การเดินทางด้วยเท้า
4/12/2551
 กองแผนงาน มจพ. จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหน้า”
3/12/2551
 งานแนะแนวจัดโครงการโลกทัศน์อาชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2551
19/11/2551
 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านดิจิตอลทีวีและการออกอากาศ
19/11/2551
 คณะวิศวะฯ จัดประชุมสภาคณบดี 28 พ.ย. 51 นี้
6/11/2551
 งานแนะแนวจัดโครงการโลกทัศน์อาชีพ
16/10/2551
 กองแผนงาน มจพ. จัดประชุม
15/10/2551
 กาารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบระบบเชื่อมโยงเคเบิลไยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Link Testing)
8/10/2551
 กองกิจการนักศึกษา มจพ. จัดสัมมนาวิชาการ
18/8/2551
 คณะวิศวะฯ ประชุมหารืองานประชุมวิชาการ ISAP 2009
24/7/2551
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท
4/6/2551
 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. จัดสัมมนาวิชาการฉลองการก่อตั้งภาควิชา ครบรอบ 20 ปี
4/6/2551
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.จัดการอบรม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญอย่างไร

 

 

© 2007 KMUTNB News v1.4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ +66 2 913-2500 โทรสาร +66 2 587-4350