งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) เข้าพบผู้บริหาร บรรณาธิการข่าว หัวหน้าฝ่ายข่าวในหน้าการศึกษา  และเทคโนโลยี  สื่อมวลชนประจำปีที่  2550  เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี  พ.ศ. 2551  เพื่อขอขอบคุณสื่อมวลชน  อันได้แก่  สถานีโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ วิทยุฯ  และนิตยสาร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอตลอดปี  2550  ที่ผ่านมางานประชาสัมพันธ์  มจพ.  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 946 ครั้ง