ผศ.ปรีชา   อ่องอารี  อธิการบดี มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  โดยมีผู้ร่วมประชุมจากทุกหน่วย และวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง ที่ปรึกษาอธิการบดี   ผศ.ชัยพร  วงศ์พิศาล ประธานสภา มจพ. และนายชวลิต  เข่งทอง สภาข้าราชการ มจพ.
ในการประชุมดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ....  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุรวุฒิ พ.ศ. ... การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... การสรรหาคณบดี หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ....   การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ... การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. ... และการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ...

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1045 ครั้ง