ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรังศี  เดชเจริญ  ประธานกรรมการส่งเสริมงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งข่าวมายังประชาสัมพันธ์ว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมวิจัยมากขึ้น ด้วยการให้โอกาสริเริ่มทำงานวิจัยขนาดเล็กที่ใช้ทรัพยากรไม่มากและงบประมาณไม่เกิน 60,000 บาท
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2551
       ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว1 – ม จำนวน  3 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแล้วส่งมาที่สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่  30 เมษายน 2551  สามารถดาว์นโหลดเอกสาร และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.research.kmitnb.ac.th/
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500-20 ต่อ 1510-1512

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 978 ครั้ง