ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรังศี  เดชเจริญ  ประธานกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แจ้งข่าวมายังประชาสัมพันธ์ว่า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นนักวิจัยมากขึ้น ด้วยการให้ทุนนักวิจัยทั่วไปเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของของมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัย         เพื่อรับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2551      ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว1 – ท จำนวน  3 ชุด ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแล้วส่งมาที่สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่  30 เมษายน 2551  สามารถดาว์นโหลดเอกสาร และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.research.kmitnb.ac.th/
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500-20 ต่อ 1510-1512

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1031 ครั้ง