มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัีครนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ปี 2551 ดังนี้
     1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนนการสอบ A-NET , O-NET เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ดังนี้
       - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
                    จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
         - คณะวิศวกรรมศาสตร์                               จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
        - คณะอุตสาหกรรมเกษตร                         จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
       - คณะเทคโนโลยีและการจัดการ              จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

     2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
         - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
                จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (การจัดการผลิต) จำหน่ายใบสมัคร 1 - 13 พฤษภาคม 2551 รับสมัคร 7 - 13 พฤษภาคม 2551
                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2913-2500 - 24 ต่อ 1626 , 1627 หรือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4440 ครั้ง