โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวพัฒนาโดย นายณัฐพล  จะสูงเนิน โดยมี อาจารย์ขจร อินวงษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และ ผศ.ดร. พลูศักดิ์ โกษยาภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบควบคุมแบบฟันซี่ลอจิกทดสอบการทำงานบน ENBEDDED 386s CPU Seriies โดยมีการสื่อสารข้อมูล Script File ผ่านระบบ TCP/P ( LAN )และแสดงผลควบคุมบนคอมพิวเตอร์
        การทำงานในส่วนของโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน การทำงานของโปรแกรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Inference Design ) และโปรแกรมการทำงานของตัวประมวลผลการควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก และทำหน้าที่เป็น Interpreter  สำหรับแปล Script ซึ่งจะทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว การจัดทำโครงงานแบ่งแกเป็นส่วนการออกแบบ Hard Ware และการอกแบบ Software โดยมีขั้นตอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic Control ) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual C++ net 2003 และ Turbo C/C++
        การออกแบบโปรแกรมสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ TCP/IP ( LAN ) กำหนดมาตรฐานหมายเลขข้อมูล(IP Address)โปรแกรมมีหน้าที่รับส่งข้อมูล และควบคุมคำสั่ง เพื่อควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ในการออกแบบโปรแกรมการควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกบนคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว จะอยู่ภายใต้ระบบปฎิบัติการ MS-DOS 6.22 มีการทำงานป็น server เพื่อควบคุมและสื่อสาร แบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วน การควบคุมการสื่อสารผ่าน TCP/IP ( LAN ) การออกแบบเป็น Client/server  โดยกำหนดให้คอมแบบฝังตัวเป็น serverเพื่อรอรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน Interppreter สำหรับการแปลความหมาย Script file ส่วน Algorithm  ทำหน้าที่ประมวลผลการควบคุมทั้งหมดของโปรแกรม  ส่วนการแปลงสัญญาณดิจิตอลและแอนาลอก         ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบที่ควบคุมและระบบไมโครโพรเซสเซอร์วงจรการแปลงสัญญาณ แอนานลอกเป็นดิจิตอล มีการอ่านค่าสัญญาณแรงดันผลการตอบสนองระบบและแปลงสัญญาณ แอนาลอกเป็นดิจิตอล ส่งข้อมูลจาการวัดค่าแรงดัน ส่งค่าให้ส่วนการประมวลผลควบคุมแบบ   ฟัซซี่ เมื่อประมวลเสร็จก็จะแปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นแอนาล็อก
ผลการทดสอบโปรแกรม สามารถใช้ในการออกแบบระบบควบคุมแบบฟันซี่ลอจิก โดยข้อมูลการออกแบบที่เป็น Script File สามารถส่งผ่านระบบ TCP/P ( LAN )ให้ระบบ คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว (ENBEDDED System) ประมวลผลการควบคุมระบบพลศาสตร์ First-Second – Third Oder และแสดงผลการควบคุมต่างๆได้จาการศึกษาการควบคุมต่างๆสามารถเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระบบควบคุมขั้นสูง เช่นโครงข่ายหุ่นยนต์ พัฒนาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
         สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์
0-2586-9010,  0-2913-2615 โทรสาร 0-2586-9010 หรือภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 3301, 3303

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2499 ครั้ง