มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย  49 ปี ประจำปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551  โดยมี  ผศ.ปรีชา  อ่องอารี  อธิการบดี  ประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวรายงาน โดย ผศ.วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดรูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ (TGGS)  นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. กล่าวรายงาน  อธิการบดี กล่าวประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ และ Dr. Dipl.-Ing. Karl  Stuzle  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดรูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” และวางพวงมาลา  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติบุคคลเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2550  ฯพณฯ     นายสุวิทย์  คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดี อันได้แก่ ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ โครงการคนดีศรีแผ่นดิน : คนดีศรีศาสนา ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์   โครงการคนดีศรีแผ่นดิน : คนดีศรีสังคม  ดร.ชวาล  โสตถิวันวงศ์  โครงการคนดีศรีแผ่นดิน : คนดีศรีมหาวิทยาลัย  ผศ.ไพศาล  หุ่นแก้ว  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550  กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6-8  นายสมพัตร์  เบ็ญจชัยพร  กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1-5  นายสราวุฒิ  สืบแย้ม   ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ทูตพันธมิตรทางวิชาการ” แด่ Mr. Eberhard Alles  Chancellor  แห่ง Chemnitz University of  Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1253 ครั้ง