งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย   และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร  โดยการนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์เป็นประจำ โดยได้กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย พัฒนา หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจะครอบคลุมถึงผลงานของบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและหน่วยงาน  เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ครอบคลุมทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานด้วยส่วนหนึ่ง
      ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งข้อมูลรายละเอียดของผลงานวิจัย พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลในสาขา ประเภทต่างๆ ของบุคลากร คณาจารย์ หรือนักศึกษา หน่วยงานของท่าน เพื่อจักได้นำมาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ศักยภาพและภาพลักษณ์ของให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งรายละเอียดมาที่คุณรุ่งนภา ยุทดร  งานประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์ 1166 หรือทางอีเมล์

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1638 ครั้ง