ผศ. ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มจพ. เป็นประธานมอบสื่อการเรียนการสอนแก่ แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสและครูใหญ่โรงเรียนพระดาบส ในโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้อง 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
       สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ผู้ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนจำนวน 9 รายวิชา ได้แก่ สื่อสาขาช่างยนต์ สื่อสาขาไฟฟ้า  สื่อสาขาช่างซ่อมบำรุง   สื่อสาขาเคหบริบาล      สื่อสาขาหมวดวิชาพื้นฐาน งานพัฒนาระบบห้องสมุด งานพัฒนาการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม งานวิจัยการศึกษาและงานฝึกอบรม
      โครงการดังกล่าวได้สืบเนื่องมาจากการสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงและศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพและช่างต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการสอน การช่วยสอน การวิจัยและระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และติดตามและพัฒนาโครงการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่ มูลนิธิพระดาบสมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2544-2548 และดำเนินการช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2550 โดยมอบให้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะ วิทยาลัย และสำนักร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเป็นต้นมา

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2479 ครั้ง