รศ. สอาด  นิวิศพงศ์   หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ. เปิดเผยถึงการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ว่า  เป็นความเห็นของกรรมการบริหารภาควิชาที่ต้องการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยวิจัย (Research  University) และพัฒนาบุคลากรด้านสถิติประยุกต์ขั้นสูง เพื่อเป็นนักวิจัยและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ปรัชญาของหลักสูตร  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1. ผลิตดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ที่มีความเข้าใจวิชาสถิติประยุกต์ในเชิงลึก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
        2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดค้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถแก้ปัญหาทางสถิติได้อย่างมีระบบ  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
        3. พัฒนาบุคลากรสายงานวิชาการสถิติ สถิติประยุกต์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหลักสูตรมี 2 หลักสูตร คือ
        1. แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ทำวิจัยระดับสูง โดยไม่มีการเข้าเรียน และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศอย่างน้อย 2 เรื่อง          
        2. แบบ 2.1 เรียนรายวิชาหลัก 4 วิชา และวิทยานิพนธ์ระดับมาตรฐาน 36 หน่วยกิต มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง
        นักศึกษาทุกคนจะมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ที่จะสำเร็จการศึกษาโดยการทำวิจัยในระดับมาตรฐาน เฉกเช่นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต  ภาควิชาสถิติประยุกต์เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะรับนักศึกษาประมาณ 5 คน ในแต่ละปี
นโยบายเชิงรุก     ภาควิชาสถิติประยุกต์สนับสนุนให้นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศกับศาสตราจารย์ (Professors) ที่มีชื่อเสียงและมีการติดต่อกับภาควิชา
       จุดเด่น ค่าเล่าเรียนถูกมาก อัตราค่าลงทะเบียนเรียนประเภทบรรยายหน่วยกิตละ 300 บาท   มีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 คน มาช่วยสอน และควบคุม งานวิจัย  ซึ่งศาสตราจารย์เหล่านี้ยินดีรับนักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศด้วยเช่นกัน  เช่น New Mexico State  University,  University of Texas at El Paso,  University of Reading, University of Munster, University of  Pares V1 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีความร่วมมือกับภาควิชาสถิติประยุกต์
การตอบสนองของแรงงาน ตลาดแรงงานเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศทั้งหมด ด้วยค่าเล่าเรียนที่ถูกประกอบกับคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรนี้ทำให้มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็แล้วตามภาควาสถิติประยุกต์สามารรับผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนี้เฉลี่ยจำนวน 5 คน ต่อปีการศึกษาเท่านั้น
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 4903, 4910, 4913 โทรสาร 0-2-585-6105 หรือ E-mail: snw@kmutnb.ac.th

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1455 ครั้ง