ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับเครือข่าย
การวิจัยสถิติศาสตร์ และสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551ณ โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถิติและสถิติประยุกต์รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติในด้านต่างๆ
          ผู้สนใจสามารถส่งบทความ ส่งบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract ) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร MS Word โดยส่ง e-mail  มาที่ stat51@kmuitnb.ac.th หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทคัดย่อแบบขยายและบทคัดย่อแบบสมบูรณ์ได้ที่ http:// stat51.kmutnb.ac.th/
          บทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เสนอในการประชุมวิชาการสถิติ และสถิติประยุกต์ครั้งนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการ
ประชุมวิชาการ บทความวิจัยที่สมบูรณ์มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถิติของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย หรือวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 0-2913-2500 ต่อ 4903

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1556 ครั้ง