มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดให้มีการจัดสรรเงินรางวัลแก่นักวิจัยที่มีบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในช่วงปีงบประมาณ 2550
        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และได้รับการอ้างอิง (Ciltation ) ใน Refereed journal  
หรือในฐานะข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นำไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมถึงก้าวสู่ตำแหน่งนักวิจัยระดับชาติต่อไป       โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
อันดับ 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
      จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 5 บทความ
      ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ         ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
อันดับที่ 3 เงินรางวัลๆละ 10,000 บาท
      จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 3 บทความ
      1. ผ.ศ. ดร.นิพนธ์ พิสุทธิไพศาล     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
      2. อ.พรหล้า ขาวเธียร                   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   โดยทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1154 ครั้ง