ด้วย   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  วันศุกร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  สำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     พระนครเหนือ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 4,421 คน ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1,006  คน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 249 คน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,087 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,025 คน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จำนวน 717 คน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 309 คน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 28 คน

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2412 ครั้ง