ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Sound Lab ส่วนกลาง
อาคารนวมินทรราชินี จำนวน 1 ห้อง
5 มีนาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1830 ครั้ง