ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศผลการพิจารณาผลงานเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2550 รอบคัดเลือก และแต่ละโครงการได้นำเงินไปพัฒนาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2550 รอบตัดสิน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
        1.  นวัตกรรมเพื่อคนพิการ
             (1)  พาหนะไฟฟ้าอเนกประสงค์สำหรับรถเข็นคนพิการ
                   นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
             (2)  โมดูลการใช้เสียงพูดควบคุมการเคลื่อนที่และตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
                   นักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

        2.  นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
           
รางวัลที่  1     ตัวจำลองกังหันลม   
                                  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
              รางวัลที่  2     ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์
                                  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
              รางวัลที่  3     การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดก้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
                                  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

        3.  นวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต
           
รางวัลที่  1      การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดน้ำหนักกระดาษ
                                   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
              รางวัลที่ 2       โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้มาตรฐานอเมริกา (ACI)                                    และมาตรฐานแคนาดา (CSA)
                                   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์
              รางวัลที่  3      อุปกรณ์การปลูกพืชสวนครัวแบบไร้ดินสำเร็จรูป
                                   นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

        3.  รางวัล Popular Vote
              โมดูลการใช้เสียงพูดควบคุมการเคลื่อนที่และตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
              นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1227 ครั้ง