ผู้ช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาข้อราชการในการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารนวมินทรราชินี
        เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1029 ครั้ง