ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง จำนวน 30 ชุด
7 มีนาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1232 ครั้ง