ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

## Download

- นักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ (ไฟล์ Office Excel)

- นักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี (ไฟล์ Office Excel)


ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน 2550
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
(นักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)
เวลา คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 และระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียน ณ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 ชำระเงินที่ งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1
 
09.00 - 11.30 ลงทะเบียนรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย
13.00 - 15.00 ลงทะเบียนรักษาสภาพ Project/Thesis
09.00 - 16.00 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาและ ลงทะเบียนผ่าน Web ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ชำระเงินด้วยเงินสด (นักศึกษาดำเนินการมาก่อนให้เรียบร้อย แล้วพิมพ์รายงานผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) มาชำระเงิน)
 
 
 
     
หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่าน Web ควรลงทะเบียนด้วยตนเอง
2. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ต้องมีใบมอบฉันทะ (ขอได้ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาต ให้ลงทะเบียนแทนกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. การลงทะเบียนรักษาสภาพ Project สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังค้างงานค้นคว้าทดลอง หรือปริญญานิพนธ์ (Special Project) ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน

=====================================================================

ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน 2550
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551
(นักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี)
เวลา คณะ/วิทยาลัย หมายเหตุ
  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 ลงทะเบียน ณ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี อาคารบริหาร ชำระเงินที่ กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี อาคารบริหาร
 
10.00 - 11.30 ลงทะเบียนรายวิชา
13.00 - 15.00 ลงทะเบียนรักษาสภาพ Project
10.00 - 15.00 นักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่าน Web ระบบสารสนเทศ เพื่องานทะเบียนนักศึกษา ชำระเงินด้วยเงินสด (นักศึกษาดำเนินการมาก่อนให้เรียบร้อยแล้วพิมพ์รายงาน ผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) มาชำระเงิน)
 
 
 
     
หมายเหต 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่าน Web ควรลงทะเบียนด้วยตนเอง
2. นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2546 กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ต้องมีใบมอบฉันทะ (ขอได้ที่กองงาน มจพ. ปราจีนบุรี) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาต ให้ลงทะเบียนแทนกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. การลงทะเบียนรักษาสภาพ Project สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะที่ลงทะเบียน เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังค้างงานค้นคว้าทดลองหรือปริญญานิพนธ์ (Special Project) ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน
10 มีนาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 10153 ครั้ง