ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International Thai-German
Graduate School of  Engineering, TGGS)เป็นหน่วยงานระดับคณะภายใต้ความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างรัฐบาลไทยโดยสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH Aachen University) ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ แนวอุตสาหกรรมในระดับปริญญาโทและเอก และการเรียน ใช้เอกสารการสอนที่จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยอาเค่นเป็นหลัก ตลอดจนมีอาจารย์และ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอาเค่นมาสอนบางส่วน      เพื่อมุ่งเน้นผลิตวิศวกรระดับปริญญาโทและเอกที่มี ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ จริงของภาคอุตสาหกรรม    เพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ตามเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกงานของมหาวิทยาลัยอาเค่นและทำวิจัยเชิงอุตสาหกรรมในหัวข้อที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของ
ภาคอุตสาหกรรม
   นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีจะได้รับทุนการศึกษาให้ไปฝึกงานและ/หรือทำงานวิจัย ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยอาเค่น บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มีประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา การดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2539
เริ่มมีการดำเนินการโครงการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)  ในลักษณะโครงการนำร่องภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี     โดยมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH   Aachen   University)     ภายใต้โครงการ   “ Thai - German Graduate  School  of   Engineering,  TGGS ”   จากนั้นได้มีการร่างและเตรียมความพร้อมหลักสูตรต่างๆร่วมกันระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบัน        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์แนว
อุตสาหกรรมในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรและนักวิจัยที่มีศักยภาพการวิจัย และพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการผลิตงาน
วิจัยและพัฒนาที่สอดคล้อง และรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาค   โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้ประเทศมีความเข้มแข็งทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ในระยะนี้ การประสานงานและการดำเนินการต่างๆ ของโครงการได้รับความสนับสนุนจากหอการค้าไทย-เยอรมัน(GTCC) และสมาชิกต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมทั้งไทยและเยอรมัน การทำวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร TGGS ต้องทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนต้องไป    Internship ที่บริษัทและโรงงาน
7  กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยอาเค่น    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมัน (DIHT) และสภาหอการค้าไทย-เยอรมัน (GTCC) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในโครงการ TGGS
ปี พ.ศ. 2544
โครงการ TGGS ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก DAAD (German Academic Exchange Service) และ BMBF(Federal Ministry of Education and Research )  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมมูลค่าประมาณ  45  ล้านบาท
8 – 10 มีนาคม
พ.ศ. 2545
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอาเค่น
8  เมษายน
พ.ศ. 2545
กระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของมลรัฐ North-Rhine Westphalia และมหาวิทยาลัยอาเค่น ลงนามข้อตกลงในข้อ 7.4 ว่าด้วยการจัดตั้งโครงการ TGGS ในฐานะข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการรับนักศึกษาตามโครงการ    TGGS   เป็นรุ่นแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน   2545    ใน  3 หลักสูตร     ประกอบด้วย     วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง     (Electrical     Power    Engineering) วิศวกรรมเครื่องกลเน้นเทคนิคจำลอง (Simulation Techniques in  Mechanical  Engineering) และวิศวกรรมการผลิต  (Production  Engineering)
ปี พ.ศ. 2546 - 2547
สถาบันได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในโครงการ  TGGS  เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร คือวิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication  Engineering) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 และวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547
7   ตุลาคม
พ.ศ. 2547
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อ โครงการ TGGS เป็น“บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The  Sirindhorn International  Thai-German Graduate School of Engineering, TGGS)”
22   ตุลาคม 
พ.ศ. 2547
ได้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นทางการ    ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการดำเนินการโครงการ TGGS ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มลรัฐ   North - Rhine   Westphalia ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมหาวิทยาลัยอาเค่น    

16  กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548

ได้มีมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ครั้งที่  1/2548  จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันในระดับเทียบเท่าคณะ  และมีการบริหารจัดการเป็นไปตามลักษณะของ TGGS
มิถุนายน 
พ.ศ. 2548
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนและรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก  2 หลักสูตร  คือ  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ(Chemical and Process Engineering)  และวิศวกรรมวัสดุและ
โลหะการ (Materials  and  Metallurgical  Engineering)
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ     เปิดดำเนินการเรียนการสอนและรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์    (Software  System   Engineering)   อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2550
ปี พ.ศ. 2550
เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาและวิจัย   ในวงเงิน  10  ล้านยูโร   (ประมาณ 500  ล้านบาท)   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันผ่านมหาวิทยาลัยอาเค่นจะเริ่มทยอยส่งมาที่ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรต่างๆ หลังจากอาคารแล้วเสร็จ

      ปัจจุบัน  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ TGGS เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในระดับเทียบเท่าคณะ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโทและเอก  ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยอาเค่น  (RWTH  Aachen University) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างวิศวกรและนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 16114 ครั้ง