รศ.ดร. ณรงค์  ผังวิวัฒน์  ประธานกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันฯ  พร้อมด้วย      รศ.วิชัย  สุรเชิดเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  เปิดเผยถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขณะนี้คณะมีการเตรียมการเรียบร้อยร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่พัก บุคลากร และทีมงาน สำหรับด้านวิชาการมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะ เพื่อรับฟังความคืบหน้าในแต่ละฝ่าย และเตรียมส่งตัวอย่างให้สื่อต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนที่เข้ามาแข่งขันโอลิมปิก ส่วนการเตรียมการในด้านอื่นๆ เช่น การลงทะเบียน ป้ายชื่อ กระเป๋า  และเกียรติบัตร  ตลอดจนรางวัลทุกประเภทได้มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้ว
        มูลนิธิ  สอวน.  เริ่มต้นจากการที่ประเทศไทยส่งนักเรียนไปแข่งขัน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  โอลิมปิกระหว่างประเทศมีเป้าหมายที่จะวัดมาตรฐานมัธยมศึกษาของประเทศไทยเทียบกับสากล และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและจากการแข่งขันมาช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ
        ทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือจาก  2  ส่วน  โดยส่วนแรก  คือ  ส่วนมูลนิธิก็จะได้รับความร่วมมือทางด้านการเงิน  ในส่วนที่  2  จะได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าภาพในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ในการแข่งขันโอลิมปิก
        กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันต่างประเทศโดยจะมีการคัดรอบแรกเราจะคัดมาจาก  โรงเรียนในเขตโดยที่รอบแรกนั้นจะเข้าอบรม  50  คน และคัดให้เหลือ 20  คน  เพื่อมาเข้าค่ายอบรมในค่ายที่  2  จะคัดให้เหลือ  6  คน  เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปเข้าค่ายที่  3  โดยจะรับ  80  คน  โดยแยก  40  คน  แรกมาจากการคัดเลือกของแต่ละศูนย์  อีก  40  คน  มาจากทั่วประเทศโดยที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม และที่สำคัญนักเรียนที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกจะเสียค่าใช้จ่ายแค่ค่าใบสมัครเพียง 50 บาท  หลังจากนั้นเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในมูลนิธิ  สอวน.  ซึ่งทางมูลนิธิจะทำการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
          รศ.  ศรีบุตร  แววเจริญ  ประธานศูนย์ สอวน. มจพ.  กล่าวถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ  นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย  2  ของทุกศูนย์ทั่วประเทศทางมหาวิทยาลัยของรัฐ  24  แห่งทั่วประเทศจะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโควตาโดยไม่ต้องสอบ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดบางคณะ อย่างเช่น  แพทย์ฯ , วิศวฯ ก็รับเข้าเป็นนักศึกษา  โควตา  และในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับประกันว่ารับแน่นอน และประโยชน์ที่จะได้รับในส่วนที่  2  จะได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
         ส่วนในการเตรียมความพร้อมของตัวนักเรียนเองจะต้องมีความพร้อมในทุก ๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทฤษฎี  หรือปฏิบัติ  นอกจากนั้นทางมูลนิธิ  สอวน.  นั้นจะทำการติวเข้มนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันยังต่างประเทศ เนื่องจากมาตรฐานการเรียนและการศึกษาของต่างประเทศสูงกว่าเรา
         ลักษณะเด่นของศูนย์  สอวน.  มีอาจารย์เฉพาะทางที่มีความรู้ ความสามารถที่ทางมูลนิธิ  สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน เพราะทางมูลนิธิเราก็พยายามระดมอาจารย์จากทั่วประเทศเพื่อมาผลิตสื่อการเรียนการสอน  และจัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ ที่จะใช้ในการแข่งขัน  รวมถึงเป็นการพัฒนานักเรียนจากต่างจังหวัด  ขณะนี้ทางศูนย์  สอวน.  ได้ผลิตหนังสือออกจำหน่ายในราคาถูก  โดยผลิตไปแล้วทั้งหมด  21  รายวิชา
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทร  0-2913-2500  ต่อ  4217  http://www.sci.kmitnb.ac.th/  ,  http://www.sanook.com/  ,  http://www.vcharkarn.com/ 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2619 ครั้ง