ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ คือ
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
                        -  ปริญญาโท ทางวิศวกรรมเครื่องกล
      ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ  สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518  ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24  ต่อ  8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31มีนาคม2551  ในวันและเวลาราชการ

2.  พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
              ปริญญาตรีทางด้านบริหาร ศิลปศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ จิตวิทยา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อักษรศาสตร์   รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย- เยอรมัน  (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518
ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5285 ครั้ง