คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผู้แถลงข่าว 3 ท่าน  ดังนี้  (1)  ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรีชา อ่องอารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ประเด็นในการให้สัมภาษณ์ : การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ 4  (2)  รองศาสตราจารย์ วิชัย สุรเชิดเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประเด็นในการให้สัมภาษณ์ : วัตถุประสงค์การแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. และ(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ผังวิวัฒน์ ประธานอำนวยการการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ 4              
ประเด็นในการให้สัมภาษณ์ : ความคืบหน้าในการจัดการแข่งขัน
ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้จัดให้มีการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ 4 ขึ้นระะหว่างวันที่  7-11 พฤษภาคม 2551ณ  ภาคิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมนานาประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิชาการสาขาเคมีในระดับประเทศ  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป
          สอบถามรายละเอียด ได้ที่  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์โทรศัพท์   0-2913-2500-24 ต่อ  4217  โทรสาร    02-587-8259

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1309 ครั้ง