อาจารย์วิเศษ ศักดิ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เป็นประธานจัดการประชุมหารือเตรียมความพร้อม ในการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ในโครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโีรงเรียนเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถในระดับกลาง ขั้นผู้ดูแลระบบด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็กซ์พี
          2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถในระดับกลาง ขั้นผู้ดูแลและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถถอดประกอบ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดสำคัญได้
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับผิดชอบโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ในเบื้องต้นคณะทำงานได้ติดต่อไปยังโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนดังกล่าวพบว่า โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรับการอบรมมีจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

ลำดับ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
1
บ้านแก้งขิลแคง
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
2
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
เชียงยืน
มหาสารคาม
3
บ้านคึมบง
นาเชือก
มหาสารคาม
4
บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
วาปีปทุม
มหาสารคาม
5
โคกกลางวิทยา
สามชัย
กาฬสินธุ์
6
โคกเจริญวิทยา
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์

                                                                                                                                            

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1090 ครั้ง