อาจารย์สมชาย เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำทีมผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา
ต้อนรับหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 19 คน  ในโอกาส ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธที่  2  เมษายน  2551  ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. โดยมี นางพัชรี      คูวิจิตรจารุ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา บรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างาน     ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมหน่วยงาน ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. และ ศูนย์บริการสุขภาพ อาคาร 79

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1086 ครั้ง