อาจารย์สมชาย เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานรับมอบชุดเรียนรู้เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จาก นายอดิชัย มธุรพจนากุล กรรมการผู้จัดการ หจก. ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ความประสงค์จะทูลเกล้าถวายชุดเรียนรู้เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จำนวน 1 ชุด พร้อมกับหนังสือ Modem Refrigeration And Air - Conditioning จำนวน 1 เล่ม มูลค่าประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้พระองค์ได้นำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนจิตลดาวิชาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับครูสอน ไว้ใช้ในการถ่ายถอดให้กับนักเรียน

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1289 ครั้ง