ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นั้น
             ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 ครั้งที่ 5/2550 - 2551 โดยมี รศ.เกียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อาจารย์สมชาย เวชกรรม รองประธานคณะกรรมการประสานงาน มจพ. อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร ประธานกรรมการประสานงาน มจธ. และ อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้าและงานเลี้ยงขอบคุณ รวมถึงสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของฝ่ายต่างๆ

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1666 ครั้ง