ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จำนวน 17 หน่วยงาน โดยในลำดับที่ 12 ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส  นั้น
ดังนั้นเพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส” (Thai – French  Innovation Institute) และใช้อักษรย่อเป็น “สทฝ” (TFII) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

            สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส โทร 0-2913-2500 ต่อ 2501 – 2

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2383 ครั้ง