งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการทำประกันสุขภาพกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด นั้น ด้วยปรากฏว่าทางโรงพยาบาลศิริราช ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ.0517.07/001205 ลงวันที่ 21/3/2551 แจ้งยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยอุบัติเหตุ (กับทุกบริษัทประกัน) ทั้งนี้มีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป สำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในยังคงยื่นบัตรประกันสุขภาพได้ตามปกติ
ดังนั้น หากบุคลากร  มจพ. ต้องไปรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกให้สำรองเงินไปก่อน โดยขอใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ มายื่นเบิกที่งานจัดสิทธิประโยชน์ ฯ ได้เช่นเดิม
             สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ. โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1154

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1512 ครั้ง