นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2551 เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนนี้ .. (อ่านรายละเอียด)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปี 2551
ครั้งที่ 1 จำนวน 2540 ราย
สำหรับนึกศึกษาเก่า - กู้ยืมเงินต่อเนื่อง


ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. ดูประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืม มจพ. จาก *** ไฟล์ประกาศแนบ
2. ดูผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. จาก www.studentloan.or.th

ถ้านักศึกษาผู้ใด ดูผลการค้ดเลือกข้อ 2 แล้ว ไม่มีผลใดๆ ให้ติดต่อห้องกองทุน มจพ. ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ. (โทร 0-2912-2008) อาจเป็นเพราะท่านบันทึกข้อมูลผิด เช่น
1. รหัสนักศึกษา 2. คณะ/วิทยาลัย 3. นักศึกษาเลือกที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเพียงช่องเดียว
(รายได้เกิน กู้เกินหลักสูตร ไม่มีสิทธิกู้)

 

22 เมษายน 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 27414 ครั้ง