รศ.สุรพล  ศรีบุญทรง  รักษาราชการผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แจ้งข่าวการจัดโครงการบรรยายธรรม เรื่อง จรรยาบรรณกับการการบริหาร โดย พระเดชพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในวันที่ 25 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.00 ณ ห้องประชุม 216 อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พร้อมทั้งร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึง พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุให้สำเร็จ โดยร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยเงินบริจาคดังกล่าว สภาคณาจารย์และพนักงานจะถวายแด่พระเดชพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             จึงขอเชิญบุคลากรร่วมฟังการบรรยาธรรมและร่วมบริจาคสมทบทุนพระอุโบสถกลางน้ำ  ตามวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน  โทรศัพท์ 0-2913-2500 – 49 ต่อ 1101

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1329 ครั้ง