รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  ประธานคณะทำงาน  โครงการ I See U มติชน 30 ปี  มอบสื่อการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  21 เมษายน 2551  อาทิ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในโครงการ   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   หนังสือคอมพิวเตอร์  และเสื้อโครงการ  เป็นต้น  พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจและแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน  ให้กับคณะนักศึกษาปริญญาโท จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.  โดยทำการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดมหาสารคาม  ในโครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 21 – 25  เมษายน  2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในระดับกลาง ขั้นผู้ดูแลและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถถอดประกอบ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดสำคัญได้  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับผิดชอบโรงเรียนอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 925 ครั้ง