รศ.ดร.ชนศักดิ์    บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสภาคณาจารย์และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้   เดินทางมาศึกษาดูงาน มจพ.  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลและการจัดสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 เมษายน  2551  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1069 ครั้ง