ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานวิชาการและกิจการต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bavarian Thai University Center (BTUC) 12 แห่ง จากรัฐ Bavaria (Bayern) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.30 น. ในโอกาสที่มาปรึกษาและกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ตามความร่วมมือทางวิชาการของโครงการ BTACC(Bavaria – Thai Academic Cooperation Center)  โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานไทยตั้งอยู่ที่ มจพ. และสำนักงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ตั้งอยู่ที่ UAS Rosenheim  ซึ่งมี คณะทำงานจัดการรับรอง Bavarian Thai University Center (BTUC) 12 แห่ง จากรัฐ  Bavaria(Bayern) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการ และ ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ

ประธานกรรมการ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา   ทองดี

รองประธานกรรมการ

3

Mr.William  Wall

กรรมการ

4

อาจารย์สุเทพ   จันทน

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ

กรรมการ

6

นายณรงค์   นาคสันติ์

กรรมการ

7

นางสาวทัศนีย์  ตรีธาร

กรรมการ

8

นายสุรพล    โฉมฉายแสง

กรรมการ

9

นางพรรณราย    เหรียญอัมพร

กรรมการ

10

นางสาวเบญจมาศ   จงรักษ์

กรรมการ

11

นางสาวขวัญฤทัย   สายประดิษฐ์

กรรมการ

12

นางสาวสายแก้ว   สุทธิประดิษฐ์

กรรมการ

13

นางสาวสุภวรรณ   กุลธีระนันท์

กรรมการ

14

นางณัฐนันท์  สมสมาน

กรรมการ

15

นางพิชญาณี  มีสบาย

กรรมการ

16

นางสาวณัฐรดี    ฐิตะโลหิต

กรรมการ

17

นางศศิกัญญา  ทองรักษ์

กรรมการ

18

นางสาวพรใจ  ผาสิน

กรรมการ

19

นางสาวสรมย์พร  เจริญพิทย์

กรรมการ

                                                                                                                                             

.

 

61FAA-123D8-7BR06-20OBB-85R21