มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน  ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1.  คุณวุฒิที่ใช้สมัคร
               - ปริญญาตรีจิตวิทยาการแนะแนว  จิตวิทยา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
               -  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา 1 ชุด
               -  ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
               -  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
               -  ใบ ส.ด. 9  หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
               -  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน
               -  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขที่ 1518  ถนนพิบูลย์สงคราม  บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1144 , 1189  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7  พฤษภาคม 2551

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1512 ครั้ง