นายเทวินทร์  จันทรศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประกันคุณภาพ มจพ.กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ“แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดี” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อเป็นการทบทวนการเขียน SAR ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สกอ .ให้หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1087 ครั้ง