ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ  ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานวิชาการและกิจการต่างประเทศ และสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bavarian Thai University Center (BTUC) 12 แห่ง จากรัฐ Bavaria (Bayern) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 – 15.30 น. ในโอกาสที่มาปรึกษาและกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ตามความร่วมมือทางวิชาการของโครงการ BTACC(Bavaria – Thai Academic Cooperation Center)  โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานไทยตั้งอยู่ที่ มจพ. และสำนักงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ตั้งอยู่ที่ UAS Rosenheim  ซึ่งมี คณะทำงานจัดการรับรอง Bavarian Thai University Center (BTUC) 12 แห่ง จากรัฐ  Bavaria(Bayern) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1045 ครั้ง