บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ได้ดำเนินการผลิต “หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ” เพื่อนำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ที่ให้ความรู้ต่อผู้อ่านทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  เน้นการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด  โดยยึดถือจรรยาบรรณและอุดมการณ์วิชาชีพ  โดยคณะผู้บริหารยังได้นำเสนอเซ็คชั่น INNOVATION LINKS ขึ้นมา โดยสอดแทรกในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ มีเนื้อหาสาระสำคัญตอบรับกระแสใหม่ๆ  เกี่ยวกับผลงานการคิดค้นด้านนวัตกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคการศึกษาของประเทศไทย
           ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งรายละเอียดผลงานนวัตกรรรมเพื่อเผยแพร่ผ่านคอลัมน์ “คิดดีมีโชว์” ใน Section INNOVATION LINKS  ผู้สนใจส่งข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปที่คุณคเณ  มหายศ  หัวหน้าข่าวเซ็คชั่น INNOVATION  LINKS  เลขที่ 222 ชั้น 3  อาคารฐานเศรษฐกิจ      ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทรศัพท์ 0-89014-2696  ต่อ 406  โทรสาร 0-2513-4675  E-mail hs l zps@yahoo.co.th

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1147 ครั้ง