งานจัดฝึกอบรม สำนักหอสมุดกลาง  จัดโครงการการใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและการสืบค้นสารสนเทศบนเครือข่าย : การแนะนำ การบรรยาย  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีการศึกษา  2551  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการเรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น  ฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในและภายนอกห้องสมุด  ฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูลอย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
           ผู้สนใจสอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2147  หรือ e-mail : library@kmutnb.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนสิงหาคม 2551

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1060 ครั้ง