ผศ.ปรีชา อ่องอารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.สุรพล  ศรีบุญทรง  รักษาราชการผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ พนักงานวิทยาลัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กล่าวเปิดงานการจัดโครงการบรรยายธรรม เรื่อง จรรยาบรรณกับการการบริหาร โดย พระเดชพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.00 ณ ห้องประชุม 216 อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พร้อมทั้งร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึง พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุให้สำเร็จ โดยร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยเงินบริจาคดังกล่าว สภาคณาจารย์และพนักงานจะถวายแด่พระเดชพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 987 ครั้ง