รองศาสตราจารย์สุวรรณี พันธุ์พรึกส์ ประธานโครงการ ฯ ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ มี 2 หัวเรื่อง ดังนี้
                   1. หัวข้อเรื่อง Workplace Interaction in A Multicultural Setting
                       โดย Prof.Dr.Jonathan Mark Newton จาก Victoria University of Wellington
                       ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 8.30 - 17.00 น.

                   2. หัวข้อเรื่อง Research Writing and Oral Presentation
                       โดย Prof.Dr.Glenda M.Crosling จาก Monash University
                       ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 8.30 - 17.00 น.


            สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โทร. 0-2913-2500 - 49 ต่อ 3520

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1006 ครั้ง