รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2546  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมโดยระบบรากพืชแบบผสมผสานสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพาและหญ้าแฝก) และได้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาเขียนบทความวิจัยเรื่อง “การเพิ่มเสถียรภาพของลาดทางสูงชันด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน”  ส่งเข้าร่วมประกวดบทความ “มุมมองใหม่กับการพัฒนางานทางสู่สากล” จัดโดยสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากความชัดเจน  ความสำคัญ  แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โทร. 0-2913-2500 - 49 ต่อ 3247 - 3253

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1687 ครั้ง