กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2551

 
ทุกคณะ/วิทยาลัยสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2551

ลำดับที่

เลขผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

คณะ / วิทยาลัย

เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์

1

20122

นายสุเมธ ไสยผอม

วิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

เวลา 09.00 น.
อาคาร 81 ชั้น 4 ห้อง 427
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มจพ. กรุงเทพฯ

2

40117

นายพลวัฒน์ ภาณุวัฒน์ภูมิ

3

40224

น.ส.สุรอยยา ยูโซ๊ะยูด๊ะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เวลา 10.00 น.
อาคาร 78 ชั้น 2 ห้องประชุม 205
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มจพ. กรุงเทพฯ

4

30286

น.ส.วรรณลดา วรวงศ์สกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

เวลา 09.00 น.
อาคาร 63 ชั้น 3
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มจพ. กรุงเทพฯ

5

30457

นายสรศักดิ์ แก้วสกุล

6*

10531

นายอิรฟัน แวหะมะ

อุตสาหกรรมเกษตร

เวลา 13.00 น.
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชั้น 2 ห้อง 201
มจพ. ปราจีนบุรี

7 *

20088

น.ส.ไพลิน แซ่คู

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 

เวลา 13.00 น.
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 3 ห้องประชุม 1
มจพ. ปราจีนบุรี

8*

40287

นายสุกรี หามยูโซะ

 

* หมายเหตสำหรับนักศึกษาในลำดับที่ 6 – 8 หากประสงค์จะร่วมเดินทางกับรถของมหาวิทยาลัยจาก มจพ.กรุงเทพฯ ไป มจพ. ปราจีนบุรี นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่

นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา โทร. 08-1925-3858

นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา โทร. 08-9638-9109

ภายในเวลา 15.00 น . ของวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 เพื่อดำเนินการสำรองที่นั่งต่อไป

 

15 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1907 ครั้ง