ตามที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งการดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 kV ที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2551 ทำให้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในช่วง 08.30 - 15.30 น. หากไม่มีไฟฟ้าสำรองอาจจะเป็นผลทำให้ระบบโทรศัพท์เกิดการเสียหายได้ถ้าไม่มีการบันทึกโปรแกรมต่างๆ
         เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายหน่วยโทรศัพท์ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำเป็นที่จะต้องทำการปิดระบบในวันเสาร์ที่ 17 และ 24 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยจะทำการเปิดระบบให้ใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 20 และวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 เวลา 06.30 น. ซึ่งการปิดระบบครั้งนี้จะไม่มีผลกับเลขหมายสายตรงทุกหมายเลข
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. 0-2913-2500 -49 ต่อ 1199

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1517 ครั้ง