ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   อ่องอารี  อธิการบดี  และผู้ช่วยศาตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มจพ.  จัดประชุมบุคลากรกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มจพ. ครั้งที่  1  ซึ่งประกอบด้วย  งานสภาคณาจารย์  งานประชุมและพิธีการ  งานเลขานุการผู้บริหาร  และงานประชาสัมพันธ์  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน และวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกลาง  เมื่อวันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทรราชินี

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1230 ครั้ง