ผศ.ปรีชา  อ่องอารี  อธิการบดี   ผศ.จรรยา   ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง  กองแผนงาน และกองการบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง   เดินทางมาศึกษาดูงาน มจพ.  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลและการวางแผนงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันอังคารที่  13 พฤษภาคม  2551  เวลา 14.00 – 16.00 น.    ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.

                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1487 ครั้ง