ศ.ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่ง ดังนี้


                                                                                                                                             

.

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3200 ครั้ง