ประกาศ
ปีการศึกษา 2551 (กยศ.)
นักศึกษาเก่า - กู้ยืมต่อเนื่อง (ที่ได้รับข้อความแจ้งให้ทำสัญญาและทำสัญญาในระบบเรียบร้อยแล้ว)
ให้ส่งสัญญากู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 51

: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
: วันเสาร์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

ให้ส่งสัญญาที่ห้อง " ศูนย์บริการนักศึกษา" ชั้น 1 อาคาร 40 ปี หน้าตึกวิทยาศาสตร์ประยุกต์


**เอกสารเรียงตามลำดับดังนี้
สำหรับ นักศึกษาเก่า-กู้ยืมต่อเนื่อง การเรียงเอกสารประกอบการส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2551

ลำดับที่ 1 หนังสือแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์
ลำดับที่ 2 หนังสือรับรองรายได้ ครอบครัว (เขียนด้วยลายมือผู้รับรอง)
ลำดับที่ 3 สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 1 ชุด
ลำดับที่ 4 หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (ถ้าทำงานประจำ ต้องมี)
ลำดับที่ 5 สัญญากู้ยืมเงิน (พิมพ์หน้าหลัง 2 ชุด)
ลำดับที่ 6 อายุถึง 20 ปี ลงชื่อ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน
ลำดับที่ 7 อายุไม่ถึง 20 ปี ลงชื่อ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน
ลำดับที่ 8 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 2 ชุด
ลำดับที่ 9 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ 2 ชุด
ลำดับที่ 10 สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ 2 ชุด
ลำดับที่ 11 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
ลำดับที่ 12 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
ลำดับที่ 13 สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
ลำดับที่ 14 สำเนาบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงินค่าครองชีพรายเดือน 2 ชุด
ลำดับที่ 15 ใบจองวิชาเรียน (ท.13-2)

อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบสัญญาผ่านแล้ว จะได้รับเงินค่าครองชีพภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการตรวจสัญญาแล้ว
(ข้อมูลอ้างอิงจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานใหญ่ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)

21 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8855 ครั้ง