ประกาศ กองทุน มจพ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กยศ. (รายได้ครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี) กู้ยืมได้ทั้ง ค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ

1. นักศึกษาเก่า-กู้ต่อเนื่อง (ยกเว้นนักศึกษากู้เกินหลักสูตร) ที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่าน WEB ถึงวันที่ 20 พค.51 เวลา 8.00 น.
กองทุนได้ขอผ่อนผันการจ่ายค่าเล่าเรียน 1/2551 เรียบร้อยแล้ว

- นักศึกษาเก่า-กู้ต่อเนื่อง ท่านใดที่ยังไม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่าน WEB studentloan ชื่อ www.studentloan.or.th ให้ทำได้ช้าสุดไม่เกินวันที่ 31 พค.51 และให้พิมพ์แบบคำขอกู้ยืม 1 ชุด ติดตามดูผล จาก WEB มจพ. ชื่อ www.kmutnb.ac.th ประกาศกองทุนวันที่ 22 เม.ย.51 และจัดเตรียมเอกสารตามประกาศกองทุนวันที่ 21 พค.51

2. นักศึกษาเข้าใหม่-กู้ต่อเนื่อง

- ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่าน WEB studentloan ให้ทำได้ช้าสุดไม่เกินวันที่ 15 มิย.51 และให้พิมพ์แบบคำขอกู้ยืม
1 ชุด และเตรียมเอกสารจาก WEB มจพ.ประกาศกองทุนวันที่ 22 เม.ย.51 ไฟล์ประกาศแนบ ข้อ 2 และ ติดตามดู
ประกาศ จาก WEB มจพ. ต่อไป

3. นักศึกษาเก่า-ไม่เคยกู้ และนักศึกษาเข้าใหม่-ไม่เคยกู้ (ผู้กู้รายใหม่)

- ให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่าน WEB studentloan ให้ทำได้ช้าสุดไม่เกินวันที่ 15 มิย.51 และให้พิมพ์แบบคำขอกู้ยืม
1 ชุด ให้ดำเนินการต่อ โดยดูจาก WEB มจพ. ประกาศกองทุนวันที่ 22 เม.ย.51 ไฟล์ประกาศแนบ ข้อ 2
และ ติดตามดูประกาศ จาก WEB มจพ. ต่อไป

 

กรอ. (รายได้ครอบครัวเกินกว่า 150,000 บาทต่อปี) กู้ได้เฉพาะ ค่าเล่าเรียน เท่านั้น

1. นักศึกษากู้ยืมเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ( ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ. ภายในวันที่ 31 พค.51 )

- ท่านสามารถกู้ยืม ได้ทุกสาขาวิชาเรียน
- วิธีดำเนินการเริ่มจาก เปิด WEB www.studentloan.or.th คลิก เข้าสู่หน้าหลัก คลิก กองทุนฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2551 ให้ download แบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้กรอกข้อมูลในแบบผ่าน NET ให้เรียบร้อย และพิมพ์ แบบคำขอกู้ยืมเงิน 1 ชุด ส่งห้องกองทุน มจพ. คอยติดตามดูประกาศ จาก WEB มจพ. ต่อไป

2. นักศึกษากู้ยืมเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มจพ.ในปีการศึกษา 2551 ( ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ. ภายในวันที่ 15 มิย.51 )

- สิทธิการกู้ได้ทุกสาขาวิชา
- วิธีการดำเนินการเหมือนข้อ 1

3. นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2551 ( ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน กรอ. ภายในวันที่ 15 มิย.51 )

- สิทธิการกู้ได้บางสาขาวิชา ดูจาก ไฟล์หลักสูตร กรอ.2551 (pdf)
- วิธีการดำเนินการเหมือนข้อ 1

23 พฤษภาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 11297 ครั้ง